Ebony collection

Ebenholz kleine Nadel Nr. 710
Ebony fork no. 723
Ebony fork no. 722